Aktif Yapıştırıcılar ve Kimya San. Tic. A.Ş Aydınlatma Metni

Sayın Ziyaretçimiz;

Aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için bir yükümlülük olmakla birlikte Kişisel Verisi işlenen gerçek kişiler için bir haktır. Bu nedenle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu Aktif Yapıştırıcılar ve Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verileri İşleme Amacı:

Aktif Yapıştırıcılar ve Kimya, sahip olduğu gerçek ve tüzel kişilere ait kişisel verilerin hukuka uygun bir biçimde toplanması, saklanması ve paylaşılması ile bu verilerin gizliliğinin koruması amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri çerçevesinde gerekli olan tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İşbu Aydınlatma Formu, kişisel verileri Aktif Yapıştırıcılar ve Kimya tarafından KVKK hükümleri kapsamında edinilmiş veya işlenmiş olan gerçek ve tüzel kişileri, bu verilerin işlenmesi veya paylaşılması esnasında uyulan kurallar ile bu kişilerin sahip oldukları haklar hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:        

 • Mevzuatın izin verdiği kişi veya kuruluşlarla,
 • Kanunen yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşlarıyla, idari veya yasal mercilerle,
 • Şirketimizin iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, hissedarlarıyla veya iştirakleriyle,
 • Merkezi, şubesi, işyeri, faaliyetleri yahut veri saklama birimleri yurt içinde veya dışında olan ve şirketimizde de bulunan tüzel kişilerle ve bunların hissedarlarıyla, bağlı işletmeleriyle, iştirakleriyle, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, ajanslarıyla, acenteleriyle, taşeronlarıyla, yüklenicileriyle, danışmanlarla,
 • Kişisel Veriler, Aktif Yapıştırıcılar ve Kimya tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılması, sunulan hizmetin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek farklılaştırılması ve önerilmesi, hukuki, fiziki ve ticari güvenliğin temini, hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi ile denetimi ve hizmetlerin değerlendirilmesi, işletme stratejilerinin ve politikalarının oluşturulabilmesi ile yasal mevzuata uyulması amacıyla, KKVK m. 8 hükmü çerçevesinde paylaşılabilir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Aktif Yapıştırıcılar ve Kimya tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz; internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızdaki bilgi ve talep formları aracılığıyla yahut fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Veri işleme süresi:

Kişisel verileriniz, işbu ‘Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Şirket’in tabi olduğu tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisl verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Başvurular, şirketimizin www.aktifas.com.tr adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir nüshasını, şirketimize kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla şirket adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimizin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan “info@aktifas.com.tr“ adresine göndererek iletebilirsiniz. Başvurular 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.